RODO

Klauzula RODO dla Klienta

www.panikulka.pl

Obowiązuje: od 12 sierpnia 2021 r.

 1. Kto jest administratorem moich danych?

Julitta Kulka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Julitta Kulka, ul. Piastowska29/39, 97-500 Radomsko, NIP 7721945007.

Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@panikulka.pl lub telefonicznie pod numerem: 513 154 726.

2. Czy podanie danych jest niezbędne?

Tak, jest niezbędne do umówienia i realizacji wizyty, a także prowadzenia dokumentacji Pacjenta związanej z prowadzoną terapią. Brak danych uniemożliwia podjęcie terapii i zawarcie umowy.

3. W jakim celu są przetwarzane moje dane?

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w celu:

 1. umówienia wizyty, rezerwacji terminu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym daty i godziny spotkań w związku z konsultacją, poradnictwem bądź wsparciem psychologicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 2. świadczenia usług psychologicznych i terapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, prowadzenia dokumentacji Pacjenta, wystawienia zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnej zgody Pacjenta na przetwarzanie danych wrażliwych,
 3. prowadzenia dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w tym wystawienia rachunku lub faktury,
 4. dochodzenia praw i roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prowadzoną terapią?

W celu złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą.

 

W celu prowadzenia psychoterapii, wystawienia zaświadczenia lub rachunku: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator w usłudze Skype, opcjonalnie numer konta bankowego, z którego dokonano płatności lub inne dane rozliczeniowe, dane dotyczące zdrowia w związku z prowadzoną terapią podane dobrowolnie przez Pacjenta, inne dane udostępnione w trakcie korzystania z usług administratora danych osobowych,

W związku z prowadzoną psychoterapią w jej trakcie mogą być przez Pacjenta podawane dane osobowe, które będą związane z procesem terapeutycznym. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne.

Danymi osobowymi mogą być dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, leczeniu farmakologicznym, sytuacji rodzinnej i zawodowej, etc.

Po spotkaniu z Pacjentem psycholog/psychoterapeuta sporządza notatki, które są podpisywane imieniem lub inicjałami Pacjenta i stanowią jedynie wyjęte z kontekstu zdania, bądź pojedyncze słowa klucze, do których terapeuta ma zamiar odnieść się w późniejszym czasie.

5. Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe w celu prowadzenia terapii i dokumentacji Pacjenta będą przetwarzane przez czas trwania terapii lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych wrażliwych. Dane zwykłe mogą być przetwarzane do 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się Twoja ostatnia wizyta i wystawiono dokumenty księgowe związane z usługą, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa.

6. Czy moje dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom?

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa. Dane mogą zostać także udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa. Uchylenie tajemnicy zawodu psychologa może nastąpić wyłącznie na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu w związku z prowadzonym postępowaniem.

Dane osobowe Pacjenta mogą zostać powierzone na podstawie art. 28 RODO podmiotom wspierającym prowadzenie rozliczeń podatkowych (biuro rachunkowe) w imieniu administratora danych, a także dostawcom usług teleinformatycznych, jeśli jest to niezbędne do prowadzenia dokumentacji Pacjenta lub realizacji konsultacji online.

W sytuacji superwizji, czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy zawodowej psychologa, informacje dotyczące Pacjenta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

Dane osobowe Pacjenta mogą być przetwarzane w szczególnych przypadkach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z korzystaniem przez administratora danych z systemów informatycznych do umawiania wizyt i prowadzenia konsultacji online.

Przetwarzanie danych Użytkownika poza EOG odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, dotyczących przekazywania danych do państw trzecich, zawartych pomiędzy Administratorem Danych Osobowych, a dostawcą rozwiązania lub na podstawie akceptacji regulaminu korzystania z danego serwisu przez Użytkownika.

7. Jakie prawa przysługują Pacjentom w związku z RODO?

Pacjentom i klientom korzystającym z usług psychologicznych, prowadzonych przez administratora danych, przysługuje prawo:

  1. dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych,

  2. do poprawiania danych,

  3. do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),

  4. do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących danych wrażliwych (w szczególności stanu zdrowia), które są podane w trakcie i celu prowadzenia terapii. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  5. do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

  6. do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

 1. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt na niniejszej stronie internetowej.

 1. Pacjent ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Źródła danych.

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, od jej przedstawiciela ustawowego.

 1. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie, poprzez rezerwację wizyt w systemie znanylekarz.pl lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

9. Przetwarzanie danych na inne cele.

W związku z korzystaniem przez Pacjenta ze strony internetowej administratora danych, a także potencjalnym uczestnictwem Pacjenta w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez administratora danych zaleca się zapoznanie także z:

 1. Zasadami przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: www.panikulka.pl/polityka-cookies
 1. Zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym na inne cele, jeśli Pacjent korzysta z narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia konsultacji online i mediów społecznościowych w celu kontaktu: www.panikulka.pl/polityka-prywatnosci