Polityka prywatności

Polityka prywatności danych

www.panikulka.pl

Obowiązuje: od 30 marca 2024 r.

§1

Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.panikulka.pl oraz w związku ze świadczeniem usług jest Julitta Kulka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Julitta Kulka, ul. Piastowska 29/39, 97-500 Radomsko, NIP 7721945007, kontakt@panikulka.pl.

 2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: www.panikulka.pl/polityka-cookies

 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, Pacjentów korzystających z usług oraz Obserwatorów na Fanpageu – Facebook@PsychologKulkaRadomsko – Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Kulka”, a także danych gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefonicznie).

 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.panikulka.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych.

 1. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, tj.: Julitta Kulka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Julitta Kulka, ul. Piastowska 29/39,97-500 Radomsko, NIP 7721945007, kontakt@panikulka.pl.

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, a także Pacjenci oraz osoby kontaktujące się poprzez wiadomości wysyłane na Fanpageu – Facebook @PsychologKulkaRadomsko – Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Kulka”.

 3. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. rezerwacji terminu wizyty, umówienia konsultacji, zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, czat Facebooka lub danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,

  3. prowadzenia psychoterapii Pacjenta, w tym przetwarzania danych wrażliwych dotyczących w szczególności stanu zdrowia na podstawie jego zgody – na podstawie 9 ust. 2 lit. a) RODO,

  4. udokumentowania wykonania usług, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

  5. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,

  6. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,

  7. wysłania informacji handlowych i marketingowych przez administratora danych (newsletter) na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby.

 1. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umów oraz usług, prowadzenia dokumentacji Pacjenta, wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane.

 3. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Pacjenta. Zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia w związku z prowadzoną psychoterapią może zostać w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy, prowadzenie psychoterapii, wystawienia rachunku lub faktury lub podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi:

  1. w celu prowadzenia dokumentacji i psychoterapii Pacjenta – przez czas trwania terapii oraz po jej zakończeniu lub do czasu odwołania zgody przez Pacjenta – o ile przepis ustawy szczególnej nie stanowi inaczej. Wyjątkiem może być konieczność przetwarzania danych zwykłych związanych z wystawionymi dokumentami księgowymi lub dochodzeniem roszczeń, o czym mowa poniżej,

  1. w celu wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

  2. w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której ani dotyczą – na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

  3. w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, informacje o wolnych terminach, etc.) – dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania,

  4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, w tym w celu wysyłki newslettera,

  5. w przypadku przetwarzania danych na inne cele, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, o czym Pacjent zostanie poinformowany.

§5

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa lub za jego zgodą.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych lub dostawy oprogramowania, z którego administrator danych korzysta przy przetwarzania danych, w tym w celu::

  1. hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej – hostingodawca,

  2. utrzymania systemów informatycznych, w których są przetwarzane, w tym kalendarza wizyt i systemu do prowadzenia konsultacji online i dokumentacji pacjenta, w tym na portalu znanylekarz.pl,

  3. obsługi księgowej oraz rozliczenia podatkowego administratora danych przez zewnętrzny podmiot (biuro rachunkowe),

  4. prowadzenia konsultacji online i szkoleń online przez administratora danych (systemy do prowadzenia wideo konsultacji, webinarów, etc.),

  5. obsługi administracyjnej i marketingowej (usługodawcy, który mogą mieć dostęp do cookies przetwarzanych na cele analityczne i marketingowe),

  6. narzędzia do obsługi newslettera (systemy do automatyzacji mailingu).

3. Administrator jest administratorem danych obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u – Facebook „@PsychologKulkaRadomsko – Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Kulka”, podczas kontaktu za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms, Inc., Menlo Park,California, USA, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy. Przetwarzanie danych w tym przypadku na terenie USA  opierać się będzie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).

4. Dane osobowe Pacjenta mogą być przetwarzane w szczególnych przypadkach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z korzystaniem przez administratora danych z systemów informatycznych do umawiania wizyt i prowadzenia konsultacji online, a podstawą ich przetwarzania będą Standardowe Klauzule Umowne, dotyczące przekazywania danych do państw trzecich, zawartych pomiędzy Administratorem Danych Osobowych, a dostawcą rozwiązania lub na podstawie akceptacji regulaminu korzystania z danego serwisu przez Użytkownika.

5. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.

§6

Zakres danych

   1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:

     1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

     2. dokonania zapisu na Newsletter: imię, adres e-mail,

     3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, inne dane rozliczeniowe,

     4. prowadzenia usług psychologicznych, psychoterapii: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator w usłudze Skype, opcjonalnie numer konta bankowego, z którego dokonano płatności lub inne dane rozliczeniowe, dane dotyczące zdrowia w związku z prowadzoną terapią podane dobrowolnie przez Pacjenta, inne dane udostępnione w trakcie korzystania z usług administratora danych osobowych,

     5. realizacji umów szkoleniowych, uczestnictwa w szkoleniach otwartych i zamkniętych, prowadzonych przez administratora danych, tj. imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub zlecającego, adres rozliczeniowy, numer telefonu i/lub adres-email, NIP, inne dane rozliczeniowe niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

§7

Źródło danych

   1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, od jej przedstawiciela ustawowego.

   1. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

   1. Użytkownikom, w tym Pacjentom przysługuje prawo:

    • dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych,

    • do poprawiania danych,

    • do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),

    • do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących danych wrażliwych (w szczególności stanu zdrowia), które są podane w trakcie i celu prowadzenia terapii. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

    • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

    • do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

    • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).

   1. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt na niniejszej stronie internetowej.

§8

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.